Miljöpolicy

 

      Kvalitetspolicy         

·        Hantering av delar i demontering &  lager skall ske på ett sådant sätt att kvaliteten bibehålls genom hela kedjan så att  slutanvändaren/kunden anser att delen motsvarar förväntningarna

·        Vi arbetar efter att ständigt förbättra verksamheten.

 

 

Miljöpolicy

Bollebygd Bil & Miljöcenter skall alltid sträva efter att bli bättre inom miljöområdet.

Detta innebär bl.a. att företaget skall arbeta efter följande principer:

 

 

·        Vi skall sträva efter att minimera och om möjligt eliminera farliga utsläpp som kan skada/påverka luft, vatten och mark i vår kommun.

·        Vi skall arbeta för att nyttja naturresurser som energi, olja, vatten mm på ett så effektivt sätt som möjligt inom våra ramar.

·        Vi skall sträva efter att  minimera företagets avfallsproduktion, speciellt farligt avfall.

·        Vi skall hantera bilar och restprodukter från dessa, på ett säkert och ansvarsfullt sätt inom vår verksamhet..

·        Vi skall minimera miljö, hälso- och säkerhetsrisker för våra medarbetare och den närmaste omgivningen.

·        Vi skall sörja för att ägare och medarbetare utbildas inom kvalitets- och -miljöfrågor i tillräcklig omfattning.

·        Vi skall eftersträva att leverantörer och underentreprenörer bedriver sin verksamhet på ett miljöriktigt sätt.

·        Vi har som målsättning att genom effektiv demontering och försäljning av demonterade delar öka återvinnings/återanvändning-graden av våra demonterade bilar, samt genom noggrann kontroll och riktig hantering, säkerställa kvaliteten på de delar som säljs till våra kunder.

·        Vi skall ha ordnade förhållanden inför kunder, leverantörer och myndigheter.

·        Vi skall följa eller överträffa miljölagar, förordningar och de krav som föreskrivs för vår verksamhet/bransch.

·        Vi har för avsikt att leva upp till ovanstående principer genom att arbeta aktivt med miljö, kvalitet och arbetsmiljö inom det branschanpassade systemet SBR-certifiering.

 

 

Nya bildelar

Traktor och Hydraulik

Bilsläp

Oljor